Vitamin B1

Hình ảnh của Vitamin B1

Chủ đề:

Vitamin B1

Nấm men

Bệnh Beriberi

Thiamin

Tê phù

Thiếu Vitamin B1

Nguồn: vinmec

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *