Động mạch

Hình ảnh của Động mạch

Vị trí của Động mạch

Mạch máu gồm có ba loại mạch là: động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Trong đó động mạch chính là mạch máu thuộc hệ tuần hoàn trong cơ thể con người.

Chủ đề:

Động mạch

Tĩnh mạch

Mao mạch

Tim

Phình động mạch chủ

Lóc tách động mạch chủ

Hệ toàn hoàn

Nguồn: vinmec

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *