Bạch cầu

Hình ảnh của Bạch cầu

Chủ đề:

Máu

Hồng cầu

Tiểu cầu

xét nghiệm công thức máu

Công thức máu

Bạch cầu

Chỉ số WBC

Giảm bạch cầu

Tăng bạch cầu

Nguồn: vinmec

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *