Search by category:

Test dung nạp glucose Glucose mao mạch (mmol/l) Glucose tĩnh mạch (mmol/l) Tiểu đường Khi đói >8.0 >8.0 2 giờ sau glucose >12.2 >11.0 Rối loạn dung nạp đường Khi…

Dịch não tuỷ Đơn vị Đẻ non Sơ sinh Trẻ nhỏ Thanh niên Người lớn Thành phần tế bào: Không mà và trong Đa nhân Số lượng/l (số lượng/mm3) 0-100×106…