Search by category:

Ù tai là một cảm giác về âm thanh mà không do tác động bên ngoài kích thích vào bộ phận nghe. Được mô tả như âm thanh có thể…