Search by category:
Ngoại khoa

Phân loại độ sâu của bỏng

Loading...

Phân loại độ sâu của bỏng

Bỏng nông: Bao gồm có

Bỏng độ 1: viêm da cấp vô khuẩn

Bỏng độ 2: bỏng biểu bì

Bỏng độ 3: bỏng trung bì

Loading...

Bỏng sâu

Bỏng độ 4: bỏng toàn bộ lớp da

Bỏng độ 5: bỏng các lớp sâu dưới lớp cân nông

Loading...

Post Comment