Search by category:
Học thuộc bài thuốc

Cách nhớ, học thuộc bài Tiểu sài hồ thang, Tiêu dao tán, Hữu quy ẩm, Thập toàn đại bổ

Loading...

Cách nhớ, học thuộc bài Tiểu sài hồ thang, Tiêu dao tán, Hữu quy ẩm, Thập toàn đại bổ

Tiểu sài hồ thang

Sài cầm sâm thảo bán khương tao (táo)

Tiêu dao tán

Tam bạch sài quy khương thảo

Loading...

Hữu quy ẩm

Phụ quế trọng thục sơn sơn kỷ thảo

Loading...

Post Comment