Search by category:
Học thuộc bài thuốc

cách nhớ bài Nhị trần thang, Ôn đởm thang, Thanh khí hóa đờm hoàn, Bối mẫu qua lâu tán

Loading...

Cách nhớ bài Nhị trần thang, Ôn đởm thang, Thanh khí hóa đờm hoàn, Bối mẫu qua lâu tán

Nhị trần thang

Bán trần linh thảo

Ôn đởm thang

Nhị trần +trúc nhự chỉ thực

Thanh khí hóa đờm hoàn

Bán bán nhân nhân trần hoàng linh thực

Bối mẫu qua lâu tán

Trần linh cát cánh thiên hoa phấn

Loading...

Post Comment