Search by category:
Học thuộc bài thuốc

Cách nhớ bài Long đởm tả can thang, Bạch đầu ông thang, Quyên tý thang

Loading...

Cách học thuộc bài Long đởm tả can thang, Bạch đầu ông thang, Quyên tý thang

Long đởm tả can thang

Sài chi đởm thảo hoàng cầm

Sinh quy trạch tả sa tiền mộc thông

Bạch đầu ông thang

Loading...

Hà Bá là Ông già đầu bạc mình trần cầm sen vàng

Quyên tý thang

Khương khương chích chích xích đương phòng

Loading...

Post Comment