Search by category:
Đông tây y kết hợp

Viêm đa dây thần kinh trong các bệnh thoái hóa, di truyền

Loading...

VIÊM ĐA DÂY THẦN KINH TRONG CÁC BỆNH THOÁI HÓA, DI TRUYỀN

Loại này được xếp vào 3 nhóm chính:

VĐDTK di truyền kiểu rối loạn cảm giác – vận động (neuropathies sensitivo – motrices héréditaires).

Viêm đa dây thần kinh di truyền kiểu rối loạn cảm giác và thực vật (neuropathies sensitives et dysautonomiques héréditaires).

Viêm đa dây thần kinh di truyền kiểu vận động (neuropathies motrices héréditaires).

Loading...

Trong từng nhóm, có nhiều typ bệnh khác nhau:

Nhóm a: Viêm đa dây thần kinh di truyền kiểu rối loạn cảm giác – vận động

(neuropathies sensitivo – motrices héréditaires).

Typ I: bệnh Charcot Marie – Tooth có thoái hóa myelin và phì đại cơ.

Typ II: Bệnh Charcot Marie – Tooth có tổn thương tế bào thần kinh.

Typ III: Bệnh Déjeurine Sottas.

Typ V: Kết hợp với liệt 2 chi dưới co cứng.

Typ VI: Kết hợp với teo thần kinh thị.

Typ VII: Kết hợp với viêm võng mạc sắc tố.

Typ IV: Tương ứng với bệnh Refsum.

Nhóm b: Viêm đa dây thần kinh di truyền kiểu rối loạn cảm giác và thực vật

(neuropathies sensitives et dysautonomiques héréditaires).

Typ I: Bệnh Thévenard thể trội.

Typ II: Bệnh Thévenard thể lặn.

Typ III: Rối loạn thực vật gia đình (HC Riley-Day).

Typ IV: Không có cảm giác đau bẩm sinh.

Typ V: Bệnh thần kinh ngoại biên bẩm sinh với mất chuyên biệt các sợi có bao myelin đường kinh nhỏ.

Loading...

Post Comment