Thập toàn đại bổ

Thành phần Thập toàn đại bổ: Đẳng sâm           12g         Đương quy       12g       Hoàng kỳ       12g Bạch linh           12g         Bạch thược       12g        Nhục quế         4g Bạch truật          12g         Xuyên khung      …